Appels Groep, reeds 20 jaar het adres voor bedrukte bedrijfs-, sport- of promotiekleding!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Appels Promotions BV / Appels Groep / Aa tot Zz reclame-belettering.

Artikel 1: Algemeen

1. Alle aanbiedingen, verleende opdrachten, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen of aanvullingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Appels Promotions/Aa tot Zz reclame-belettering, hierna te noemen leverancier, overeengekomen te worden.

2. Onder “afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met leverancier een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten behalve deze diens vertegenwoordiger(s) (waaronder tevens winkelpersoneel wordt verstaan), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n).

Artikel 2: Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden

1. Leverancier aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2. Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van leverancier onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.

3. Algemene voorwaarden worden slechts door leverancier aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie.

4. Indien leverancier bij enige overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden met afnemer heeft gemaakt, kan afnemer bij latere overeenkomsten zich daar nimmer op beroepen. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.

Artikel 3: Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn voor leverancier vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, en hebben een beperkte geldigheid van 20 werkdagen.

2. Toezendingen van aanbiedingen en/of brochures, prijslijsten e.d. verplichten leverancier niet tot levering c.q. acceptatie van de order.

3. Leverancier behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van reclame te weigeren, danwel onder rembours te leveren.

4. Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere aan of door de leverancier verstrekte gegevens kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn en binden de leverancier niet.

Artikel 4: Overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de afnemer van een vrijblijvende aanbieding van leverancier. Indien een vrijblijvende aanbieding door de afnemer wordt aanvaard, heeft leverancier het recht het aanbod binnen twee dagen te herroepen.

2. Bij levering in verschillende gedeelten wordt de overeenkomst in zijn geheel geacht tot stand te zijn gebracht, indien de eerste deellevering plaatsvindt.

3. Elke overeenkomst wordt door leverancier aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de afnemer – uitsluitend ter beoordeling van leverancier – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

4. Leverancier is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de afnemer zekerheid te eisen dat zowel aan betaling- als aan overige verplichtingen voldaan zal worden.

5. Leverancier is bevoegd om – indien zij dit noodzakelijk danwel wenselijk acht – voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de afnemer zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Een en ander gebeurt zonodig in overleg. De afnemer is gerechtigd, om onder betaling van het reeds geleverde of gepresteerde, de overeenkomst om die reden op te zeggen.

6. Tenzij bij de bestelling schriftelijk bijzondere eisen aan het materiaal gesteld zijn en deze uitdrukkelijk schriftelijk door leverancier zijn aangenomen, wordt gewone handelskwaliteit geleverd.

Artikel 5: Wijziging der opdracht

1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard dan ook, welke schriftelijk of mondeling door/namens afnemer worden aangebracht en die leiden tot hogere kosten dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden extra in rekening gebracht.

2. Door de afnemer, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de afnemer tijdig en schriftelijk aan leverancier ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de afnemer.

3. Opgedragen wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de wijziging overeengekomen levertijd door leverancier, buiten haar verantwoordelijkheid, wordt overschreden.

Artikel 6: Prijzen

1. Alle prijzen gelden exclusief BTW, tenzij anders vermeld, en zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende kostenbepalende factoren.

2. Indien binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een of meer der kostprijsfactoren een wijziging ondergaat, die redelijkerwijs onvoorzienbaar was of had moeten zijn, dan is leverancier gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Zijnerzijds zal de wederpartij het recht hebben, mits binnen acht dagen na kennisneming van de prijsverhoging schriftelijk aan leverancier wordt meegedeeld, om de overeenkomst te ontbinden en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepresteerde, op basis van voor de verhoging geldende prijzen.

3. Prijsfluctuaties als gevolg van redelijkerwijze onvoorzienbare dwingende overheidsmaatregelen, zoals verhoging van de BTW, worden altijd doorberekend.

4. Voor dekking van valutaschommelingen zal te allen tijden in de aanbieding een bepaling worden opgenomen, waarna afnemer verplicht is de hieruit voortvloeiende prijswijzigingen te accepteren.

Artikel 7: Annulering

1. Indien de afnemer de opgegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden aan leverancier met het oog op de uitvoering van deze order, redelijkerwijs gemaakte onkosten (kosten van voorbereiding, bestellingenbij derden, opslag, provisie e.d.) te vergoeden, onverminderd het recht van leverancier op volledige vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voortvloeiende schade.

Artikel 8: Levering van bedrukte zaken

1. Ingeval de leverancier de opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van de afnemer bewerkte c.q. samengestelde producten is afnemer verplicht tot aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit.

2. De leverancier is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef ter goedkeuring aan de afnemer te zenden, indien zulks voor het verstrekken van de opdracht schriftelijk door de afnemer is bedongen. In dat geval verplicht de leverancier zich uiterlijk vijf weken na ontvangst van de opdracht daartoe en na ontvangst van de te reproduceren materialen een drukproef voor te leggen aan de afnemer.

3. Alle kosten van het drukwerk of daarmee samenhangend worden in de overeengekomen prijzen verdisconteerd, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen.

Indien afnemer geen goed materiaal, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, kan aanleveren zullen de door leverancier te maken meerkosten voor tekenwerk op uurtarief worden doorberekend.

Artikel 9: Advies werkzaamheden en productontwikkeling

1. Indien leverancier door afnemer wordt gevraagd adviserend op te treden, zal de leverancier de belangen van de afnemer naar weten en kunnen behartigen.

2. Leverancier zal alle door afnemer beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen, ook na beëindiging van de relatie. Zijnerzijds is de afnemer gehouden tot geheimhouding ten aanzien van al hetgeen hem bekend is met betrekking tot de onderneming van leverancier, diens produkten en/of diensten.

3. In geval van produktontwikkeling, adviezen voor toe te passen promotionele produkten, adviezen met betrekking tot creatieve concepten, offertes voor uitgebreide projecten met al of niet bedrukte produkten, nationale of internationale marktonderzoeken naar specifieke produkten of produktaanvragen van niet concreet omschreven produkten, is afnemer – in alle gevallen niet voorzien in levering van concreet omschreven zaken – een vergoeding verschuldigd ter hoogte van een vooraf tussen partijen overeen te komen uurtarief of vast tarief.

Artikel 10: Levering

1. Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Leverancier is verplicht om de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is slechts aansprakelijk voor overschrijding daarvan, nadat haar een redelijke termijn voor nakoming is geboden en nadat zij schriftelijk ingebreke is gesteld. Indien leverancier niet in staat is haar verplichtingen na te komen, zal zij aan de afnemer daarvan onverwijld mededeling doen onder opgave van de te verwachten periode, waarmede de genoemde leveringstermijn zal worden overschreden.

2. De levertijd gaat in op de laatste der navolgende tijdstippen:

a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;

b. de dag van ontvangst van de leverancier van de voor de uitvoering noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke;

c. de dag van ontvangst door de leverancier van hetgeen volgens de overeenkomst bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

3. In geval van een niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is de leverancier gerechtigd de levering op te schorten, dan wel de overeenkomst voor zover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen ter zake van de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan de afnemer te betalen.

4. Onder een niet-toerekenbare tekortkoming wordt verstaan: een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die niet te wijten is aan de schuld van leverancier en die noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijke verkeer geldende opvattingen voor haar rekening behoort te komen. Oorzaken van niet toerekenbare tekortkomingen zijn o.a. werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van de leverancier, transportmoeilijkheden, extreme weeromstandigheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in-en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij leverancier c.q. bij haar leveranciers, alsmede wanprestatie door haar leveranciers waardoor leverancier haar verplichtingen jegens de afnemer niet (meer) kan nakomen.

5. Leverancier behoudt zich het recht voor maximaal 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en te factureren.

6. Het in gedeelten zenden van zaken door leverancier is, na goed overleg vooraf, toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk betaalbaar is.

7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn, onverminderd het hiervoor omtrent prijzen gestelde, de door de leverancier opgegeven prijzen gebaseerd op levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats, exclusief omzetbelasting en verzekering.

8. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal levering van zaken af bedrijf of magazijn plaatsvinden, in welk geval de zaken worden geacht door leverancier te zijn geleverd zodra de zaken aan de afnemer zijn aangeboden en/of zodra de zaken in of op het vervoermiddel zij geladen.

9. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het transport plaatsvinden voor risico van de afnemer, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade tengevolge van het transport voor rekening en risico van de verzender komt.

10. De leverancier kiest naar beste weten en kunnen, doch zonder voor deze keuze aansprakelijk te zijn, de wijze van transport en transportmiddelen. De transportkosten zijn voor rekening van de afnemer.

11. Indien leverancier aan afnemer monsters ter beschikking stelt, mag afnemer de monsters binnen 14 dagen na ontvangst onbeschadigd en in de originele verpakking retourneren aan leverancier, waarna de factuur gecrediteerd wordt

12. Indien leverancier een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding; de hoedanigheid van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.

Artikel 11: Reclames

1. Reclames ter zake van uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht dagen van levering der zaken te geschieden, bij overschrijding waarvan leverancier niet tot enige vorm van schadevergoeding gehouden is.

2. Reclames ter zake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht dagen na constatering te geschieden doch uiterlijk drie maanden na levering van de zaken.

3. Reclames ter zake van de hoogte van de door de leverancier verzonden facturen dienen acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld.

4. Na het verstrijken van deze termijn worden de geleverde zaken respectievelijk de factuur geacht te zijn goedgekeurd en worden geen reclames meer in behandeling genomen.

5. Voor door de leverancier geleverde doch door haar van derden betrokken diensten, zaken en/of grondstoffen geldt het in het vorige lid bepaalde slechts voor zover en in die mate waarin de derdeleverancier van die zaken diensten en/of grondstoffen aan de leverancier garantie heeft verleend.

6. Door leverancier als ondeugdelijk erkende zaken zullen door hem hetzij worden vervangen, hetzij in aankoopbedrag worden gecrediteerd onder uitsluiting van enigerlei andere wijze van (aanvullende) schadevergoedingsverplichting.

Artikel 12: Ontvangst/Retour van geleverde zaken

1. Indien de afnemer de gekochte goederen weigert in ontvangst te nemen of aan leverancier retourneert zonder dat leverancier zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard, is leverancier gerechtigd de geweigerde of geretourneerde goederen voor rekening en risico van de afnemer op te slaan en ter beschikking van de afnemer te houden, zonder dat daaruit enige erkenning van juistheid van eventuele reclames mag worden afgeleid.

2. Ten aanzien van de werkelijke kosten uit of in verband met retourzendingen en de naar aanleiding daarvan door leverancier genomen maatregelen voortvloeiend, is de gespecificeerde opgave van leverancier voor de afnemer bindend.

3. Retourzendingen reizen voor rekening van de afnemer, behalve in het geval dat zij plaatsvinden ten gevolge van een fout van leverancier.

4. Retourzendingen reizen altijd voor risico van de afzender.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

1. Geleverde zaken blijven, tot op het moment van volledige betaling van hetgeen de afnemer leverancier terzake van die zaken verschuldigd is, het eigendom van leverancier.

2. In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, niet/niet behoorlijke/niet tijdige nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, schorsing van betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement, onder curatele stelling, overlijden of liquidatie van zaken van de afnemer, zal leverancier het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als haar eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd haar rechten om vergoeding te verlangen voor rente, gederfde winst of schade. In die gevallen is elke vordering welke leverancier ten laste van de afnemer heeft ineens en dadelijk opeisbaar. De kosten van het terughalen c.q. terugvorderen van de zaken komen ten laste van de afnemer.

3. De zaken kunnen door een afnemer in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin tot zekerheid strekken voor een vordering van een derde.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

1. Behoudens de verantwoordelijkheid van leverancier krachtens dwingende wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid is zij niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a) Een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven.

b) Daden of nalatigheden van de afnemer, diens ondergeschikten, danwel andere personen die door of vanwege hem zijn tewerk gesteld.

2. Leverancier is niet aansprakelijkheid voor vertraging in geval van c.q. schade aan door haar geleverde zaken tijdens een niet door haar verzorgd transport.

3. Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schaden, welke dan ook, als gevolg van het onjuist en/of onoordeelkundig verwerken en/of gebruiken van door haar geleverde zaken, tenzij deze te wijten zijn aan haar opzet of grove schuld. Leverancier is met name niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebrekkige kwaliteit van de door de producent verwerkte materialen. De leveranciers van leverancier dragen de volledige verantwoordelijkheid voor de door hun geproduceerde zaken.

4. Op door leverancier verkochte zaken wordt nooit meer garantie verleend dan welke aan haar door haar leveranciers is verleend.

5. Leverancier is niet aansprakelijk voor maatverschillen die tussen de verschillende fabrikanten worden aangehouden.

6. Leverancier is niet aansprakelijk voor materiaal-, kwaliteits- en/of kleurkeuze van de afnemer van het geleverde. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van wassen, verven, stomen en reinigen van de geleverde zaken.

7. De aansprakelijkheid van leverancier is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor zij verzekerd is.

Artikel 15: Betaling

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling netto-contant bij (af-)levering te geschieden of middels storting of overmaking op een door leverancier aangewezen bank- of girorekening, binnen 10 werkdagen na factuurdatum. De op de bank/giro afschriften van leverancier aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. Facturen beneden de € 125,00 worden, tenzij anders overeengekomen, belast met € 6,25 administratiekosten.

2. Iedere betaling van de afnemer strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door leverancier gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering. De betalingen geschieden eerst in mindering op de verschuldigde kosten, voorts in mindering op de hoofdsom.

3. Indien de afnemer met betaling van een deellevering in gebreke blijft, is leverancier gerechtigd de overige nog uit te voeren leveringsopdrachten op te schorten met de termijn gedurende welke de afnemer een opeisbare (deel)factuur onbetaald laat, onverminderd het recht van leverancier om na ingebrekestelling de leveringen definitief te beëindigen en betaling te verlangen van al hetgeen zij op dat moment te vorderen heeft.

4. In gevallen dat de afnemer:

a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;

b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;

d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;

e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn vennootschap in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf; worden alle vorderingen van leverancier op de afnemer terstond opeisbaar en is leverancier gerechtigd om zonder verdere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de (uitvoering van de) overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van leverancier op vergoeding van schaden, koste en interesten.

Artikel 16: Rente en kosten

1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke incasso-kosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de afnemer verschuldigde bedrag, met een minimum van € 25,-.

Artikel 17: Ontwerpen, modellen etc.

1. Alle tekeningen, schetsen, schema’s, monsters, modellen, gereedschap en dergelijke die door leverancier worden gehanteerd blijven, ook indien zij aan de afnemer ter hand worden gesteld, eigendom van leverancier en mogen derhalve, behoudens voorafgaande schriftelijk toestemming van leverancier, voor geen ander doel dan uitvoering van de overeenkomst tussen leverancier en afnemer gebruikt worden.

2. Afnemer vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden, terzake van de in het vorengaande lid genoemde zaken afkomstig van afnemer, betreffende intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 18: Toepasselijke recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten, ook aangegaan met in het buitenland woonachtige of gevestigde afnemers, is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 19: Geschillen

1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde rechter binnen het vestigingsgebied van leverancier, zulks voorzover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

2. Het in het vorige lid bepaalde laat onverlet het recht van leverancier om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels bevoegde burgerlijke rechter, danwel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 3640.

Cart